آزمایشگاه دکتر حکیمی در ۱۶ بخش مستقل زیر در حال فعالیت می باشد ، در صورت تمایل به آشنایی با هر بخش میتوانید روی نام آن بخش کلیک کنید.

الکتروفورز

انعقاد

انگل شناسی

ایمونولوژی-سرولوژی

ایمونوهماتولوژی

آنالیز ادرار

آنالیز اسپرم، IUI، تعیین جنسیت

بیوشیمی

سم شناسی و سطح دارویی

قارچ شناسی

کنترل کیفی

مولکولی

میکروب شناسی

نمونه گیری

هماتولوژی

هورمون شناسی

-١٨(°C)
وزش باد (mph)
فشار (in)
محدوده دید (mi)
اشعه فرابنفش -
رطوبت (in)