معرفی کارکنان بخش مدیریت آزمایشگاه

 

معرفی کارکنان بخش فنی آزمایشگاه

آمل لطیف
١١(°C)
وزش باد آرام
فشار ٣٠.٠٠(in)
محدوده دید ٢۴.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٣٠.٠٠(in)