۱- دکتر علی ناظمی (دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی)
مسئول بخش مولکولی
E-mail : alinazemy@yahoo.com


۲- دکتر علیرضا کلارستاقی (دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی)
مسئول بخش قارچ شناسی
Email : Alireza_Klard@yahoo.com


۳- محسن اسدی (کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون)
مشاور علمی بخش هماتولوژی، انعقاد، الکتروفورز و کنترل کیفی
Email : Asadim931@mums.ac.ir


۴- شیرین حکیمی (کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی)
مشاور علمی بخش بیوشیمی بالینی و هورمون شناسی

آمل لطیف
١١(°C)
وزش باد آرام
فشار ٣٠.٠٠(in)
محدوده دید ٢۴.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٣٠.٠٠(in)