D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
  Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

آمل لطیف
١٩(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢٩.٧١(in)
محدوده دید ١٢.٠(mi)
اشعه فرابنفش 3-Moderate
رطوبت ٢٩.٧١(in)