مدیر آزمایشگاه: رویا محمدی


سوپروایزر آزمایشگاه و مسئول آموزش: محسن اسدی

 


مسئول حسابداری: حامد تقی زاده


مسئول خرید تجهیزات و کیت های مصرفی: فرزاد حکیمی


 

مسئول انبار: معصومه داداش پور


مسئول IT: حامد شریفی


مسئول پذیرش: مریم ولی زاده


مسئول ایمنی و بهداشت: حلیمه مهدویان


مسئول و پرسنل امور بیمه ها:

طیبه نجاری

فخری قربانی


پرسنل  بخش پذیرش:

مریم ولی زاده

حلیمه مهدویان

حامد شریفی

طیبه نجاری


مسئول خدمات و تدارکات: فتح اله عباسی

آمل تا قسمتی ابری
١٧(°C)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٣٠.٢۶(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٣٠.٢۶(in)