D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

Factor V Leiden (APCR)

Factor V Leiden (F5) R506Q mutation

Fasciola Hepatica Ab (IgG)

FDP

Fecal Occult Blood

Ferritin

Fibrinogen

FNA (Fine Needle Aspiration)

Folate

Free BhCG

Free Estriol

Free T3

Free T4

Free Testosterone

FSH

FTA-ABS ( IgG )

Fungi Direct smear &culture