D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

Pylori (IgA)

H.Plylori (IgG)

H.Plylori (IgM)

H.Pylori stool Ag

Haptoglobin

HAV Ab (IgM)

HAV Ab( Total)

Hb A2

Hb Electrophoresis

Hb F

HbA1c

HBc Ab ( IgM )

HBc Ab (Total)

HBe Ab

HBe Ag

HBs Ab

HBs Ag (Quantitative)

HBV PCR (Qualititative)

HBV  PCR (Quantitative)

HCV Ab

HCV Ab (Riba/Western Blot)

HCV Genotyping  PCR

HCV PCR (Qualititative)

HCV PCR (Quantitative)

HDL Cholesterol

HDV Ab

HE4

HEV Ab

HIV Ab (I&II)

HIV Ab (Western Blot)

HIV P24 Ag

HIV PCR (Qualititative)

HIV PCR (Quantitative)

HLA B27

HLA B5

HLA B8

Homocystein

HPV PCR &typing

HSV Ab (IgG)

HSV Ab (IgM)

HSV PCR (Qualititative)

HTLV Ab (I&II)

HTLV PCR (Qualititative)

HVA (Homovanillic Acid)