D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

Lactate

Lamotrigin (Lamictal)

LDH

LDL Cholesterol

LE Cells

Lead

Leishman body

Leptospira Ab (IgG)

Leptospira Ab (IgM)

Levodopa (L-DOPA)

LH

Lipase

Lipoprotein electrophoresis

Listeria Ab (IgG)

Listeria Ab (IgM)

Lithium

Lupus anti coagulant