مسئول بخش: نسرین محمدی

 

در این بخش بر روی نمونه ادرار بررسی های شیمیایی( همچون وجود پروتئین، قند، بیلی روبین، اوروبیلینوژن و …) و میکروسکوپی انجام می گردد.

لازم به ذکر است که کنترل کیفی داخلی در مورد تمام پارامترها و عناصری که در بخش تجزیه ادرار مورد تجزیه قرار می گیرد انجام می شود.