مسئول بخش: نسرین محمدی

مشاور علمی: محسن اسدی

 

در این بخش آزمایشاتی از قبیل: کومبس مستقیم (DAT)، کومبس غیر مستقیم (IAT)، آزمایش گروه خونی و آزمایش Rh Du انجام می شود.

لازم به ذکر است که تمام اصول استاندارد و کنترل کیفی آزمایشگاه رفرانس ایمونوهماتولوژی سازمان انتقال خون در رابطه با این آزمایشات رعایت می گردد. همچنین استفاده از پرسنل و مشاور مجرب در این زمینه از شاخصه های این بخش می باشد.