بنده دکتر جواد حکیمی آزمایشگاه تشخیص طبی خود با نام دکتر حکیمی آمل را در مهر ماه سال ۱۳۶۴
تاسیس کردم و از همان سال فعالیت خود را در زمینه علوم آزمایشگاهی آغاز نمودم. آزمایشگاه دکتر حکیمی از
ابتدای ایجاد آن تا اکنون همواره توانسته و بنای کار خود را نیز بر آن گذاشته است تا با مجهز نمودن آزمایشگاه
خود به دستگاه های پیشرفته و به روز دنیا نتایج دقیق تر و با کیفیت تر و در شان جامعه ایران با بیش از ۳۰
سال سابقه در این عرصه، عرضه نماید.
همان گونه که می دانیم بدون انجام آزمایشات مختلف در مورد تشخیص درست بیماری نمی توان نظر قطعی در
زمینه پزشکی و بیماری ها داد. زیرا ما می توانیم با انواع آزمایشات مختلف همچون، آزمایش خون، ادرار، مدفوع
و سایر مایعات اطالعات بسیار دقیق و اطالعات بسیاری از بدن فرد بدست آورد.
ما در این آزمایشگاه از پرسنل مجرب و تحصیل کرده در حوزه علوم آزمایشگاهی و نیز متخصصین این حوزه در
بخش هایی چون بخش های مولکولی، قارچ شناسی و هماتولوژی و نیز با انجام آزمایشات تخصصی امتیازات این
آزمایشگاه را ارتقا داده ایم.
*همکاری با درمانگاه هپاتیت و بیماری های کبدی با همکاری که با مرکز بهداشت شهر به عنوان
آزمایشگاه امین و معتبر دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهرستان آمل برای بررسی تکمیلی
آزمایشات ازدواجی صورت پذیرفته از دیگر اقدامات این آزمایشگاه می باشد.
آزمایشگاه دکتر حکیمی ، تنها آزمایشگاه تایید شده توسط مرکز بهداشت و درمان شهرستان آمل و
محمودآباد، برای انجام آزمایش های قبل از ازدواج می باشد.*
ما همیشه برآنیم تا اطالع رسانی به پزشکان محترم را در زمینه انتشار مقاالت علمی به روز در حیطه تخصصی
آزمایشگاه انجام دهیم و استفاده از امکانات جدید از قبیل پیامک، تلگرام، واتس اپ ، ارسال جواب به صورت
آنالین، سرویس نمونه گیری در منزل برای افراد ناتوان ، سالمند، کودکان و نوزادان از توانمندی های ما
می باشد.
شعار این آزمایشگاه این است ”راه تشخیص، درمان، پیشگیری و پیگیری بیماری از آزمایشگاه می گذرد”
آزمایشگاه پاتولوژی و تشخیص طبی دکتر حکیمی آمل آزمایشگاه دکتر حکیمی در ۱۶ بخش مستقل تشکیل
شده است که در زیر به معرفی این بخش های می پردازیم:
این بخش ها شامل: الکتروفورز، انعقاد ،انگل شناسی، ایمونولوژی-سرولوژی ، ایمونوهماتولوژی ،آنالیز ادرار، آنالیز
، تعیین جنسیت ، بیوشیمی، سم شناسی و سطح دارویی، قارچ شناسی، کنترل کیفی، مولکولیف IUIاسپرم،
میکروب شناسی، نمونه گیری، هماتولوژی، انعقاد ،ایمونولوژی-سرولوژی ، ایمونوهماتولوژی ،آنالیز ادرار، آنالیز
.، تعیین جنسیت، قارچ شناسی، کنترل کیفی، هورمون شناسی تشکیل شده استIUIاسپرم،
ازمایشگاه با پرسنل مجرب و کار ازموده خود در زمینه فنی سعی بر آن داشته است تا در زمینه اخالق حرفه ای
و در برخورد با مراجعین بهترین عملکرد را داشته باشد چرا که این مهم را به عنوان یکی از اهداف آزمایشگاه
مورد اهمیت قرار داده است. باور ما بر آن است که با افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان زمینه های رشد و
تعالی روند درمان و پیشگیری از بیماری مراجعین را حاصل نموده و باعث سالمتی خانواده ها و در پی آن جامعه
گردد.