?صحبت های پزشکان #آملی در روز پزشک

?پایگاه خبری مازندرانه در روز پزشک به سراغ جمعی از پزشکان آملی رفت و گفتگوی کوتاهی را با این قشر زحمتکش جامعه انجام داد.

دکتر اکبری رئیس شبکه بهداشت
دکتر حکیمی رئیس آزمایشگاه حکیمی
دکتر آسوری مدیر عامل انجمن خیریه آرین
دکتر فرزاد قاسمی متخصص قلب
دکتر سلطان پور رئیس پزشکی قانونی