شیوه عملکرد تست های کرونا
شیوه عملکرد تست های کرونا این روزها تبدیل به یک مسئله مبهم برای اغلب مردم شده است
انواع تست های کرونا وجود دارد و افراد نمیدانند کدام آزمایش مناسب حالشان است.
۱.آزمایشات عمومی خون
۲ .تست نیمه اختصاصی آنتی یادی
۳. تست اختصاصی که تست از مخاط حلق و بینی است ) تست پی سی آر (
Covid-19
یک بیماری عفونی ویروسی است و با روشی مشابه با ویروس سرماخوردگی یا آنفلوآنزا، به راحتی بین افراد
گسترش می یابد. اغلب مبتالیان کویید ۱۹ دارای بیماری تنفسی خفیف تا متوسط هستند و برخی ممکن است
عالمتی نداشته باشند )عفونت بدون عالمت( که مشکل ترین قسمت این بیماری است.
چون فرد با ظاهر سالم، بیماری را در جامعه پراکنده میکند. برخی دیگر دچار عالئم شدیدی میشوند و نیاز به
درمان تخصصی و مراقبتهای ویژه پیدا میکنند و بدترین حالت آن که ریه درگیر شده و فرد با حالت کمبود
اکسیژن و خفگی فوت مینماید و یا با اضمحالل قلب.
سیستم ایمنی بدن افرادی که کویید۱۹ را دارند، با ایجاد پروتئینهایی که میتوانند در خون بیمار به ویروس
حمله کنند )آنتیبادیها(، به عفونت پاسخ میدهند. آزمایشات آنتیبادی در خون افراد نشان میدهد که آن ها
در حال حاضر مبتال به کویید۱۹ هستند یا قبال آن را داشته اند.
چرا تستهای دقیق مهم هستند؟
آزمایش دقیق، شناسایی افرادی را امکانپذیر میسازد که ممکن است نیاز به درمان داشته باشند یا برای
پیشگیری از گسترش عفونت، باید خود را ایزوله کنند. عدم تشخیص افراد مبتال به کویید ۱۹ باعث به تعویق
افتادن درمان شده و خطر گسترش بیشتر عفونت را به دیگران به همراه دارد. . شناسایی صحیح افرادی که قبال
و یا در حال حاضر این ویروس را دارند، در اندازهگیری گسترش بیماری، ارزیابی موفقیت سالمت عمومی )مانند
جداسازی( اهمیت دارد .
اختصاصی ترین و دقیق ترین آزمایش برای این بیماری موذی آزمایش
RT.PCR
است که به وجود خود ویروس در بدن پی میبرد.
دکتر جواد حکیمی.آمل