مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

  1. در مواردی که درخواست آزمایش توسط پزشک در داخل دفترچه بیمه نوشته شده است، عکس دار بودن دفترچه و تاریخ اعتبار الزامی می باشد.
  2. اگر مراجعه کننده درخواست آزمایش از مراجع قانونی مانند پزشکی قانونی و یا محاکم داشته باشد؛ برای  آزمایش ها از قبیل هپاتیتB ٬ هپاتیت C ٬ HIV ٬ تعیین گروه خونی، آزمایش عدم اعتیاد و بارداری ارائه کارت شناسایی معتبر عکس دار الزامی می باشد.

    خانه پذیرش آنلاین کرونا آنلاینارتباط با ما