مدارک مورد نیاز برای انجام آزمایش

  1. در مواردی که درخواست آزمایش توسط پزشک در داخل دفترچه بیمه نوشته شده است، عکس دار بودن دفترچه و تاریخ اعتبار الزامی می باشد.
  2. اگر مراجعه کننده درخواست آزمایش از مراجع قانونی مانند پزشکی قانونی و یا محاکم داشته باشد؛ برای  آزمایش ها از قبیل هپاتیتB ٬ هپاتیت C ٬ HIV ٬ تعیین گروه خونی، آزمایش عدم اعتیاد و بارداری ارائه کارت شناسایی معتبر عکس دار الزامی می باشد.