موسس و مسئول فنی

دکتر جواد حکیمی (متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی)

hakimi.lab@gmail.com

 

    خانه پذیرش آنلاین کرونا آنلاینارتباط با ما