مسئول بخش و ناظر فنی: دکتر علی ناظمی

پرسنل بخش: معصومه داداش پور

 

این بخش آزمایشگاه با همکاری متخصص ژنتیک مولکولی؛ آزمایشات مولکولی (PCR) از جمله برای تشخیص بیماری های عفونی (HIV، هپاتیت B ، هپاتیت C ، HPV و…) به روش کمّی و کیفی را انجام می دهد.