مدیر کنترل کیفی: دکتر جواد حکیمی

مشاور علمی: محسن اسدی

پرسنل مسئول: جلیل قاسمی

 

این بخش با پرسنل مجرب و مشاورین مجرب و همینطور نظارت مستقیم مسئول فنی ازمایشگاه تضمین کیفیت آزمایشگاه را به عهده دارند.