راهنمای آقایان جهت جمع آوری نمونه ادرار تمیز برای کشت

راهنمای بانوان جهت جمع آوری نمونه ادرار تمیز برای کشت

راهنمای بیمار برای تست اسکاچ جهت شناسایی کرمک

راهنمای بیمار جهت جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

راهنمای بیمار جهت IUI

راهنمای بیمار جهت آزمایش پرولاکتین

راهنمای بیمار جهت آزمایش تحریک هورمون رشد با استفاده از داروی L-Dopa

راهنمای بیمار جهت آزمایش تحریک هورمون رشد با استفاده از داروی کلونیدین

راهنمای بیمار جهت آزمایش تحمل گلوکز

راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه خلط

راهنمای بیمار جهت تهیه نمونه مایع منی

راهنمای بیمار جهت جمع آوری ادرار ۱۲ ساعته شبانه

راهنمای بیمار جهت جهت جمع آوری نمونه مدفوع

راهنمای بیماران برای آزمایش چالش گلوکز

راهنمای بیماران برای آزمایش خون مخفی در مدفوع

راهنمای بیماران برای آزمایش قند خون ناشتا

راهنمای بیماران برای آزمایش قند دو ساعته

راهنمای بیماران دارای سوند یا کاتتر جهت جمع آوری نمونه ادرار

راهنمای جمع آوری نمونه ادرار اطفال با استفاده از کیسه ادراری

راهنمای ناشتایی آزمایشات برای بیماران

راهنمای آمادگی برای نمونه گیری قارچی پوست، مو و ناخن