D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

Barbiturates (BAR)

Bence Jones Protein

Beta-2 Microglobulin

BhCG

Bilirubin

Bleeding Time (BT)

Blood Culture

Blood Group & Rh

Bone marrow aspiration culture

Bone marrow biopsy culture

Borrelia Burgdorferi Ab (IgG)

Borrelia Burgdorferi Ab (IgM)

Borrelia parasite

Bronchia dis. culture

Brucella Ab (IgG)

Brucella Ab (IgM)

Brucella culture

Brucella species PCR

BUN

Buprenorphine (BUP)