D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

Macroprolactin

Magnesium

Malaria parasite

Measles Ab (Rubeola) ( IgG )

Measles Ab (Rubeola) ( IgM )

Mercury (Hg)

Metanephrine

Methadone (MTD)

Methamphetamine (MET)

Methanol

Microalbumin

Morphine/ Opiates (MOP)

MPO Ab

MTHFR A1298C mutation

MTHFR C677T mutation

Mumps Ab ( IgG )

Mumps Ab ( IgM )

Mycobacterium tuberculosis Culture

Mycobacterium tuberculosis Direct smear (Bacillus Koch/BK)

Mycobacterium tuberculosis PCR

Mycoplasma hominis culture

Mycoplasma Pneumoniae Ab (IgG)

Mycoplasma Pneumoniae Ab (IgM)