آزمایشاتی که با W شروع می شوند

D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

Warfarine resistance gene mutation (CYP2C9, VKORC1)

Widal agglutination test

Wound culture

Wright agglutination test (Tube)

    خانه پذیرش آنلاین کرونا آنلاینارتباط با ما