من توجه کردم که افزایش CRP همراه با ESR.در اکثر مواقع همراه با علایم بالینی و در گیری تنفسی است. در موردCBC الگوی مشخص ندیدم.همه چیز دیده میشود.و نمیتوان روی CBC تکیه نمود.مابین ESR و CRP.باز بالا بودن CRP به کلینیک این بیماری کمک بیشتری میکند.‌ ولی نکته مهم که تست CRP باید حتما دستگاهی و با سیستم close انجام گیرد که اکثر لابور ها بعلت گران بودن دستگاه و کیت و نبودن آن از روش manual استفاده میکنند و جواب ها خطای فراوان داشته و غیر قابل قبول میشود.
دکتر حکیمی آمل