بهترین نمونه برای تشخیص عفونتهای ادراری نمونه ادرارصبحگاهی است. اگرنمونه ادراردرزمان جمع آوری آلوده گردد؛ نتایج آزمایش خصوصاً ازنظر تشخیص عفونتها دچاراشکال خواهد شد ،لذا باید موارد ذیل رعایت  گردد:

 1. نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری نمائید. این ظرف یکبار مصرف و کاملا استریل می باشد.
 2. پیش ازانجام آزمایش ازنوشیدن مقادیرزیادآب و سایرمایعات اجتناب نمائید.
 3. مشخصات ثبت شده بر روی بر چسب را به دقت کنترل نمائید.
 4. قبل از اقدام به نمونه گیری دستهای خود را با آب و صابون بشوئید و سپس با دستمال کاغذی خشک نمائید.
 5. عضو تناسلی خود را با آب و صابون بشویید. دقت فرمایید که جهتِ شستشو می بایست از جلو به عقب (از واژن به سمت مقعد) باشد. سپس به همین روال با دستمال یکبار مصرف اطراف مقعد و پیشابراه را از جلو به عقب تمیز و خشک کنید. اینکاررا دوبار تکرار نمائید. البته درهر بار تمیز کردن از یک دستمال جدید استفاده نموده و دستمال قبلی را دور بیندازید.
 6. درب ظرف را با احتیاط باز کرده و بدون تماس انگشتان با جدار داخلی ظرف آن را زیر مجرای ادراری خود گرفته و با دست دیگر لب های واژن را از هم باز نمایید.
 7. قسمت ابتدایی ادرار را در حد چندین قطره به داخل توالت ریخته و قسمت میانی ادرار را داخل ظرف تخلیه نمایید.
 8. درب ظرف را محکم بسته و در مکان تعیین شده در آزمایشگاه قرار دهید.
 9. در صورتی که نمونه در منزل تهیه می شود:
 • حداکثرطی ۲۰دقیقه پس ازجمع آوری ادرار بایدآنرا دریخچال قراردهید.
 • نمونه ادرارحداکثر۱ ساعت پس از جمع آوری در منزل به آزمایشگاه  تحویل گردد.

نکته ۱: حداقل حجم قابل قبول نمونه در بزرگسالان ۱۰ سی سی و در اطفال ۵ سی سی است.

نکته ۲: ورود بسیار جزئی مایع صابون یا ساولن به داخل ظرف منجر به بروز نتایج کشت منفی کاذب می گردد. از طرفی تماس دست با جدار داخلی ظرف، ورود آب به درون آن یا بازماندن درب ظرف و همچنین عدم شستشوی کامل عضو تناسلی منجر به کشت های مثبت پلی میکرو بیال و کاذب می گردد.

 

(چنانچه هر گونه سوالی درباره این دستورالعمل دارید؛ لطفا با آزمایشگاه تماس بگیرید.)

مراجعه کننده محترم

توجه شما در رعایت این نکات موجب افزایش دقت و صحت نتایج آزمایش می شود.

پیشاپیش از همکاری شما سپاس گذاریم