1. نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری نمایید.
  2. هنگام شب در ساعت معینی (مثلا ۷ شب) ادرار کرده و آنرا مطابق معمول دور بریزید و دقیقاً از این ساعت جمع آوری ادرار را آغاز نموده و در تمامی دفعات؛ تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهید و فردا صبح درست در ساعتی که شب قبل ادرار را دور ریخته اید (۷ صبح) مثانه خود را به طور کامل تخلیه نموده و ادرار را داخل ظرف بریزید. در طول این ۱۲ ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار را دور نریزید.
  3. در طول مدت نمونه گیری ظرف حاوی ادرار را در محل خنک نگهداری نمایید.
  4. از آلوده نمودن سطوح خارجی ظرف و یا شستن ظرف با آب جداً خودداری نمائید.
  5. ظرف ادرار را به محض اتمام نمونه گیری به آزمایشگاه تحویل دهید.
  6. چنانچه در شیفت شب شاغل هستید و در طول شب دارای تحرک و فعالیت فیزیکی می باشد، لطفا نمونه گیری را به وقتی دیگر موکول نمایید.

 

(چنانچه هر گونه سوالی درباره این دستورالعمل دارید؛ لطفا با آزمایشگاه تماس بگیرید.)

 

مراجعه کننده محترم

توجه شما در رعایت این نکات موجب افزایش دقت و صحت نتایج آزمایش می شود.

پیشاپیش از همکاری شما سپاس گذاریم