مسئول بخش:  مهران فلاح پور

در این بخش تمامی آزمایش های مربوط به شناسایی داروها، مواد مخدر ، سموم دفع آفات ، سموم فلزی و الکل انجام می شود.