علم پی بردن به نادانی ها است!
آنچه عقلانی است می‌ماند”هگل”
?درشیوع جهانی ویروس کرونا وجه مثبتی را میتوان دید.اینکه:
جنگ مابین کشورها، درحال محو شدن است. در طول تاریخ انسان جنگ را امری مسلم فرض
می کرده و در همان حال صلح وضعیت موقت و شکننده تلقی می شده است.
قطب های سیاسی همواره به جنگ و خون‌ریزی به عنوان بهترین انتخاب فکر می کردند،حتی اگر درصلح بسرمی‌بردند.
?. هرزمان که سیاست مداران ،نظامیان ، تجار وحتی اکثر مردم برای آینده برنامه ریزی می کردند ،همواره جایگاهی هم برای جنگ درنظر میگیرند.
?هرحکومتی‌ درجهان این احتمال را درنظر دارد که بیگانگان می‌تواند در هر زمان سرزمین شان را اشغال کنند و بر ارتش کشور چیره شده ، و مردم‌ را قتل عام‌کنند‌ .
?اما امروزه دولت ها،شرکت ها و بیشتر افراد ، به جنگ به عنوان یک رویداد احتمالی فکر نمی کنند‌. و ابرقدرت های جهان را به یافتن‌ راهکار های صلح جویانه برای پایان دادن به درگیری ها سوق میدهند.
?و همزمان اقتصادجهانی از یک اقتصاد مادی گرا به اقتصادی مبتنی بر دانش چرخش نموده است. درگذشته منابع اصلی ثروت، دارائی های طبیعی ، مثل معادن ، مزارع و چاه‌های نفت و…
محسوب‌ می شدند. اما امروزه
منبع اصلی ثروت دانش‌ و علم‌ است زیرا بهره برداری از این منابع طبیعی و سود دهی آنها به همان روش سنتی و‌بدون استفاده از شیوه ی های علمی امکان پذیر نیست.
? با شروع بیماری‌کرونا که در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین باانتقال از حیوان به انسان و از انسان به انسان ونهایتا همه گیرشدن آن بین انسان ها.و فراگیر شدن این ویروس ، کوششی برای ساخت دارو و‌تجهیزات مقابله بااین بیماری بین کشورها و کمپانی های پزشکی آغاز شده و این رقابت مزایای علم ودانش رابرای انسان نمایان میکند.
❌ بنابراین وقتی دانش به یک وسیله اقتصادی مهم برای رسیدن به هدف سوددهی تبدیل میشود،سود آوری جنگ تنزل می یابد و درگیری بیش از پیش به مناطقی محدود می شود که اقتصادش هنوز برپایه شیوه ها و افکار غیرعلمی قرار دارد.
? اگر بشریت به این درک نائل شود و در همین مسیر قدم بردارد در آینده ، موشک،تانک ،اسلحه و نهایتا کشتار و خون ریزی جای خود را به صلح و رقابت های علمی برای نجات بشریت از تباهی و نزدیک شدن به آرزویش که همان✅ عمر طولانی و جاودانی.(افسانه اسفندیار و آشیل )
✅ دوری از بیماری ها
و درنتیجه تکامل انسان بوسیله تغییرات اجتماعی انجام خواهد گرفت.چون مدت ها است که تغیرات بیولوژی بشر (Homo sapiens ) این موجود متفکر تمام شده و تغیرات اجتماعی رو به جلو است.و یکی از آن تغیرات به گونه ای میشود ،
که عملکرد خوب و مثبت فرد تنها ملاک برتری میگردد.بدون در نظر گرفتن
.✅ Race.✅ Religiou .✅Sex
دکتر جواد حکیمی. آمل