مسئول بخش و ناظر فنی: دکتر علیرضا کلارستاقی

 

این بخش آزمایشگاه با همکاری متخصص قارچ شناسی پزشکی؛ آزمایش مستقیم و کشت قارچ جلدی ، زیر جلدی و احشائی را  انجام می دهد.

همچنین رنگ آمیزی های تخصصی تشخیص قارچ از جمله Calcofluor-white نیز انجام می شود.