مسئول بخش: فاطمه رزانی

 

در این بخش انجام کشت کلیه نمونه های ادرار،خون، مایعات بدن، ترشحات بدن و … با درخواست پزشک توسط پرسنل مجرب انجام می گردد. همچنین کشت های تخصصی نیز انجام می پذیرد.

لازم به ذکر است که تمام اصول کنترل کیفی از جمله استفاده از سوش های باکتری استاندارد، هودهای با فیلتر Hepa II و… رعایت می گردد. همچنین استفاده از پرسنل و مشاور مجرب در این زمینه از شاخصه های این بخش می باشد.

سالانه چند بار در برنامه ارزیابی کنترل کیفی خارجی (EQAP)؛ این بخش از نظر کیفیت ارزیابی می گردد.