مسئول بخش: فاطمه رزانی

 

از ویژگی های این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- نمونه برداری خون با استفاده از سیستم های لوله خلاء (Venoject): این روش از لحاظ ایمنی از ضریب اطمینان بالایی برخوردار بوده و احتمال انتقال آلودگی در این سیستم نسبت به روش استفاده از سرنگ های معمولی خونگیری بسیار کم تر و کیفیت نمونه بهتر خواهد بود.

۲- جایگاههای نمونه گیری مخصوص کودکان

۳- پرسنل مجرب

۴- رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشت جهت بیماران و پرسنل به بهترین نحو و طبق اصول و الزامات مرجع سلامت