مسئول بخش: نسرین محمدی

 

در این بخش آزمایش Semen analysis  انجام می شود که هم به صورت دستی و هم با استفاده ازسیستم نرم افزاری HFT CASA طبق استاندارد های WHO انجام می شود.

همچنین آزمایشات IUI و تعیین جنسیت نیز توسط پرسنل مجرب انجام می گردد.