D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

PAI-1 mutation

Pap Smear (cytology)

Pap Smear (cytology)

PAPP-A

Paul-Bunnell test

PCT

Pericardial fluid culture

Phencyclidine (PCP)

Phenobarbital (Luminal)

Phenytoin (Dilantin)

Phosphorus

Pleural fluid culture

Potassium

PPD (Tuberculin Test)

PR3 Ab

Primidone

Pro BNP-NT ( N Terminal)

Progesterone

Prolactin  (PRL)

Protein  Electrophoresis

Protein C

Protein S

Protein total

Prothrombin G20210A mutation

PSA

PT (Prothrombin Time)

PTH