D C B A
H G F E
L K J I
P O N M
U T S R
Z W V

روی حرف مورد نظر کلیک کنید تا آزمایشاتی که با آن حرف شروع می شوند را ببینید…

T3, Total

T3 Uptake

T4, Total

Tacrolimus (FK506)

Testosterone

Tetanus Ab (IgG)

Throat culture

Thyroglobulin

Thyroid Peroxidase (TPO Ab)

TIBC

Topamax (Topiramate)

Toxocara Ab (IgG)

Toxoplasma Ab (IgG)

Toxoplasma Ab(IgM)

Tramadol

Transferrin

Transferrin saturation

Triglycerides

Troponin I (TnI)

TSH

TTG (IgA)

TTG (IgG)